بهداشتی

1- سولفونیک اسید LAB.S 13- لورامید(کوکونات فتی اسیددی اتانول آمید)
2- اسید الئیک 14- گلیسیرین
3- اسید استئاریک 15- پروپیلن گلیکول
4- اسید سیتریک 16- روغن نارگیل (کوکونات اویل)
5- اسید چرب نارگیل (کوکونات فتی اسید) 17- اوره
6- ا د ت ا -دو سدیم و چهار سدیم 18- فرمالین (فرمالدئید ۳۷%)
7- مونو اتانول آمین 19- پرکلرین (هیپو کلرید کلسیم)
8- دی اتانول آمین 20- آب ژاول (هیپو کلرید سدیم)
9- تری اتانول آمین 21- جوهر نمک (اسید کلرید ریک)
10- کاستیک سودا (سود پرک ۹۸%) 22- ستیل الکل
11- تگزاپون پودر 23- تیلوز
12- تگزاپون N-70 24- پارافین مایع و جامد