دام و طیور

1- اکسید منیزیم 10- اکسید روی
2- اکسید منگنز 11- کربنات سدیم
3- سولفات منگنز 12- کربنات پتاسیم
4- سولفات آهن 13- کربنات منیزیم
5- سولفات مس 14- جوش شیرین
6- سولفات روی 15- پرمنگنات پتاسیم
7- سولفات کبالت 16- فرمالین
8- یدات پتاسیم 17- کلر
9- اکسید سلنیوم 18- گوگرد