صنعتی و آبکاری

1- اسید سولفوریک 15- استئاراتها(منیزیم،سرب،نیکل)
2- اسید کلرید ریک 16- بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
3- اسید نیتریک 17- تری پلی فسفات
4- اسید استیک 18- تری سدیم فسفات
5- اسید مالئیک 19- انواع فسفاتها
6- اسید بوریک 20- سولفات روی (کریستال ۲۲%-پودری خشک ۳۵%)
7- اکسید روی 21- سولفات مس (کریستال ۲۴%-پودری خشک)
8- اکسید آلومینیوم 22- سولفات منیزیم (داروئی-صنعتی)
9- اکسید منگنز 23- سولفات آلومینیوم (۱۲%-۱۴%-۱۷%)
10- اکسید سرب 24- سی.ام.سی خوراکی - صنعتی
11- اکسید منیزیم 25- هگزا متا فسفات
12- بی کرومات سدیم 26- کربنات پتاسیم
13- بی کرومات پتاسیم 27- کربنات سدیم (سبک و سنگین)
14- استئاراتها (کلسیم ،آلومینیوم،روی) 28- بی کربنات آمونیوم