حلال ها

1- آستن 10- بوتیل استات
2- ایزو پروپیل الکل 11- D.M.F دی متیل فرمامید
3- نرمال بوتانول 12- سیکلو هگزانون (ریتاردر)
4- متانول 13- زایلن
5- مونواتیلن گلیکول -ضد یخ یرانی 14- ان هگزان
6- دی اتیلن گلیکول ایرانی 15- فرمالین
7- تولوئن 16- M.E.K
8- حلال های ویژه و۴۱۰،۴۰۳،۴۰۲ 17- T.H.F
9- اتیل استات